سیستم اتوماسیون انبار

این نرم افزار برای استفاده عمومی و خصوصی طراحی شده است و کلیه اصناف، شرکتهای تجاری و ... که نیاز به مدیریت انبار و کالاها دارند، می توانند از آن استفاده نمایند. اتوماسیون انبار داری کنترل گردش کالا ها در سازمان را مکانیزه کرده و با سیستم های اتوماسیون خرید و فروش، اتوماسیون تولید و غیره ارتباط یکپارچه دارد. از ویژگی های بارز این نرم افزار سیستم رهگیری و کنترل مبناها می باشد که بین عملیات مختلف در انبار و سایر سیستم ها نظیر خرید و فروش، تولید و غیره در جریان است.
این سیستم با جمع آوری و تجمیع گردش کالاها در سازمان و با عملکرد یکپارچه با سایر سیستم هایی که در جریان گردش کالا در سازمان نقشی را ایفا می کنند، امکان مرور و گزارش گیری دقیق از گردش کالاها را ایجاد می کند. در زیر به برخی از ویژگی های این نرم افزار اشاره شده است.
 

اطلاعات پایه و عملیات


1. مدیریت عملیات انبار
امکان مشاهده عملیات به صورت درختی و لیستی
امکان تعریف عملیات مختلف از جمله حواله، رسید و غیره در سیستم انبار
امکان مشخص کردن وضعیت شعبه، پروژه و مرکز هزینه برای هر عملیات
امکان تعیین الزامی یا اختیاری بودن مبناها برای هر عملیات
امکان تعیین نوع گردش عملیات در سیستم
امکان تعریف اسناد موثر و یا غیر موثر در موجودی انبار
امکان تعریف پارامترهای نامحدود برای هر عملیات در سطح ردیف و در سطح سند
امکان مشخص کردن مقادیر ثابت برای پارامترها برای کنترل مقادیر
امکان تعریف فرمول برای محاسبه اتوماتیک مقادیر پارامترها و مقدار سند
امکان تخصیص و کنترل دسترسی به عملیات ها برای هر کاربر


2. تخصیص مبنای عملیات انبار
امکان تخصیص مبنای عملیات به تعداد نامحدود
امکان تخصیص مبنای عملیات از سایر سیستم ها نظیر خرید و فروش، تولید و ....


3. تخصیص کالا به عملیات انبار
امکان تخصیص کالاها به عملیات برای هر عملیات
امکان تخصیص گروه های کالا و یا خود کالا به عملیات
 

 
4. مدیریت انبارها
امکان تعریف انبارها به تعداد نامحدود در سیستم
امکان تعریف نوع انبار برای هر کدام از انبارها
امکان تعیین کنترل یا عدم کنترل موجودی انبارها
امکان فعال و غیر فعال کردن انبارها
امکان تخصیص دسترسی کاربران به انبارها


5. تخصیص عملیات به انبار
امکان تخصیص یک یا چند عملیات به انبارها
امکان تخصیص عملیات سایر سیستم ها نظیر خرید و فروش و تولید و ...


6. تخصیص کالا به انبار
امکان تخصیص کالاها به انبار
امکان تخصیص گروه های کالا و یا خود کالا به انبار
 

عملیات روزانه و بایگانی اسناد


1. صدور و ویرایش سند انبار
امکان صدور سند انبار در دوره های مالی متفاوت و به صورت هم زمان
امکان صدور سند انبار با توجه به دسترسی کاربر به عملیات
امکان شماره گذاری اسناد به ترتیب و به صورت اتوماتیک
امکان تعیین شماره بایگانی برای اسناد به صورت اتوماتیک
امکان مشخص کردن شعبه، پروژه و مرکز هزینه برای هر سند
امکان ثبت عملیات حواله، رسید، سند بین انبار و ...
امکان ثبت عملیات انبار با واحد فرعی کالا
امکان محاسبه اتوماتیک پارامترها و مقدار به صورت فرمولار
امکان مشاهده گردش و مانده کالا در فرم صدور سند
امکان رهگیری و مشاهده مبناها
امکان صدور سند انبار با استفاده از کیبورد و مستقل از موس
امکان جا به جایی ردیف های سند با استفاده از موس
امکان کپی کردن ردیف با استفاده از موس و کیبورد
امکان ثبت گروهی بر مبنای سایر اسناد
امکان کنترل قواعد استاندارد سند انبار به صورت اتوماتیک
امکان کامل کردن اتوماتیک شرح سند با توجه به شرح اسناد قبلی
امکان حرکت بین اسناد قبلی و بعدی با استفاده از کیبورد و موس
امکان چاپ روکش سند انبار
امکان طراحی شکل جدید اسناد انبار و چاپ آن ها
امکان چاپ حواله، رسید انبار و ...
 

 
2. بایگانی و مدیریت اسناد انبار
امکان جمع آوری و بایگانی اسناد انبار در یک فرم
امکان مشاهده اسناد انبار مربوط به دوره های مالی مختلف
امکان مشاهده اسناد انبار با توجه به وضعیت دسترسی کاربر
امکان باز کردن اسناد انبار با کلیک دوبل بر روی آن و یا زدن کلید اینتر
امکان مشاهده تاریخچه عملیات مربوط به یک سند انبار
امکان رهگیری و مشاهده مبناها
امکان مشاهده کاربر ایجاد کننده سند
امکان مرتب کردن اسناد بر اساس تاریخ و اولویت ثبت
امکان تایید اسناد برای جلوگیری از ویرایش و حذف
امکان فیلتر روی اسناد انبار بر اساس عنوان عملیات انبار
امکان فیلتر روی اسناد انبار بر اساس وضعیت تایید و ارسال
 

ابزارهای کاربردی


1. کنترل موجودی و انبارگردانی
امکان تعریف لیست مغایرت و کنترل موجودی و سفارشات
امکان تعریف لیست مغایرت بر اساس انبار، پروژه، مرکز هزینه و شعبه
امکان ثبت شمارش کالاها به صورت تکی و گروهی
امکان ویرایش کالاهای شمارش شده به صورت تکی و گروهی
امکان محاسبه موجودی برای هر کدام از کالاهای شمارش شده
امکان محاسبه مقدار مغایرت کالا ها با موجودی انبار
امکان محاسبه و ثبت اتوماتیک سند انبار با توجه به مقدار مغایرت
 

 
2. عملیات پایان دوره و ابتدای دوره
امکان محاسبه سند پایان دوره به تفکیک اتبار، پروژه، شعبه، مرکز هزینه و شخص
امکان محاسبه سند پایان دوره بر اساس دوره مالی انتخاب شده
امکان محاسبه سند ابتدای دوره برای دوره مالی جدید بر مبنای سند پایان دوره
 

مرور و گزارشات


1. مرور عملیات ها و اسناد
امکان مرور اسناد و عملیات انبار به صورت پله ای و ماتریسی در یک فرم
امکان تعیین سطح شروع برای مرور اسناد و عملیات
امکان مرور اسناد و عملیات به صورت تجمیعی در چند دوره مالی
امکان فیلتر کردن بر اساس شخص، پروژه، شعبه، مرکز هزینه، انبار و ...
امکان مرور اسناد از سطح ردیف اسناد
امکان باز کردن و ویرایش سند انبار از فرم مرور عملیات
امکان رهگیری و مشاهده مبناها
امکان چاپ گزارش رهگیری مبناها به صورت پله ای
امکان مشاهده و چاپ صورت خلاصه روزانه و ...
 

 
2. مرور گردش کالاها
امکان مرور گردش کالاها به صورت پله ای و ماتریسی در یک فرم
امکان مرور کالاها به تفکیک گروه های تعریف شده در لیست کالاها
امکان مرور گردش کالاها به صورت تجمیعی در چند دوره مالی
امکان مشاهده گردش یا کاردکس هر کالا با وضعیت فیلتر دلخواه
امکان مشاهده لیست کامل کالاها بدون توجه به وضعیت گردش آن ها
امکان مشاهده جمع ستون ورود، خروج و مانده
 

تنظیمات

1. صفحه تنظیمات انبار
امکان تعیین تنظیمات کلی سیستم انبار
امکان ذخیره در فایل و خواندن از فایل اطلاعات پایه سیستم انبار
امکان تعیین الزام یا عدم الزام ثبت کد فرعی در اسناد انبار
امکان تعیین محاسبه مقدار پارامترها و مقدار سند در هنگام ثبت سند
امکان تعیین نمایش یا عدم نمایش فی و مبلغ در کاردکس کالا
امکان تنظیم کنترل موجودی انبار هنگام ثبت سند

برچسب ها: سیستم اتوماسیون انبار